TaxiGotland_mobil-header

Målmedvetet miljöarbete

Taxi Gotland kör miljövänligt
Vår bilpark består av:

20 st miljö-personbilar

4 st storbilar med högsta miljökrav

Genom Taxi Gotlands roll som ledande leverantör av taxitjänster på Gotland skall vi arbeta målmedvetet och pådrivande för att uppnå en långsiktig hållbarhet i samhället samt bevara en god levnadsmiljö.

I våra Sverigetäckande nätverk, Svea Taxi Allians och Sverigetaxi som vi ingår i skall vi aktivt arbeta med att minska taxitjänstens miljöpåverkan på respektive ort.
Vår miljöpolicy skall ständigt följas upp och förändras för att bidra till samhällets framtida miljökrav.

Våra miljömål:

 • Från 2011-06-01 ställs krav på att alla nya bilar skall vara miljöbilar enligt transportstyrelsens definition.
 • Välja billeverantör som erbjuder bästa tänkbara miljöteknik, snåla motorer och inbjuder till medverkan i sin utveckling av framtida lösningar för att minimera påverkan av miljön, utan att göra avkall på taxistandard.
 • Med ett effektivt trafikledningssystem kunna minska onödiga tomkörningar, och utnyttja närmaste bil, med minskad framkörningstid och onödig miljöbelastning.
 • Vi ska bedöma och hantera verksamhetens miljörisker på ett systematiskt sätt.
 • Vi ska energieffektivisera vår verksamhet och styra vår verksamhet mot hållbar användning av resurser.
 • Vi ska genom att arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder påverka miljön i positiv riktning.
 • Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut.
 • Vi ska välja drivmedel som minimerar eller eliminerar behovet av fossila bränslen och nyttja HA-oljefria däck.
 • Vid val av leverantörer till vår verksamhet skall det läggas stor vikt av leverantörens miljöarbete och policys.
 • Det är en självklarhet för oss att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga regler och krav.
 • Våra medarbetare ska vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftningen.
 • Miljömålen skall ständigt följas upp och förändras för att minska företagets miljöpåverkan.
 • Verksamheten inom administrationen hålls resurssnål och återvinning tillämpas, alla inköp görs ur ett urval med miljömärkta produkter.
 • Hålla utbildningar i miljömedvetenhet fortlöpande.
 • Som en miljömedveten leverantör av transporttjänster vill vi gå in i ett så tidigt skede som möjligt för att tillsammans med våra kunder finna miljömässigt goda och kostnadseffektiva lösningar inom gällande miljölagsstiftning och övriga krav.
 • Vi vill att våra kunder känner sig trygga med att vi är det bästa miljötaxialternativet genom att vi arbetar medvetet mot vår miljövision och har tydliga miljömål som vi följer upp och kontrollerar.